Dom Ubezpieczeń i Usług Doradczych

PBUK: Od 2017 r. sumy gwarancyjne w OC będą wyższe

Od przyszłego roku wysokość sum gwarancyjnych (SG) w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych OC zostanie zwiększona – taką decyzję podjęła Komisja Europejska (KE).

Od 1 stycznia 2017 roku minimalna suma gwarancyjna w przypadku szkody na osobie wzrośnie do 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego oraz do 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe. W przypadku szkody materialnej SG wzrośnie do 1,22 mln euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych. Obecnie wysokość minimalnych SG wynosi: w przypadku szkody na osobie – 1 mln euro na jednego poszkodowanego i 5 mln euro na jedno zdarzenie drogowe, zaś w przypadku szkody materialnej – 1 mln euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych.

– Celem ustalonych wysokości sum gwarancyjnych jest zapewnienie sprawcy zdarzenia drogowego, że zakład ubezpieczeń uwolni go do ciężaru wypłaty świadczenia do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia, poszkodowanemu – uzyskania odszkodowania lub świadczenia ubezpieczeniowego do kwoty określonej w umowie, zaś zakładom ubezpieczeń – przewidywalności co do zobowiązań, a co za tym idzie – właściwego zarządzania powierzonymi mu środkami osób ubezpieczających – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Komisja dostosowuje wysokość minimalnych sum gwarancyjnych na podstawie Dyrektywy 2009/103/WE ws. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i obowiązku ubezpieczenia takiej odpowiedzialności. Zgodnie z art. 9 ust. 2 jednym z zadań KE jest waloryzowanie kwot określonych w Dyrektywie zgodnie z aktualną stopą inflacji. Raz na 5 lat organ dokonuje przeglądu kwot w celu uwzględnienia zmian w europejskim wskaźniku cen konsumpcyjnych obejmującym wszystkie państwa członkowskie i publikowanym przez Eurostat.